ข้อมูลนักเรียน

   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ดังนี้

   1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  224  คน

   2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

2

32

22

54

ม.2

2

22

29

51

ม.3

2

23

16

39

รวม  ม.ต้น

6

77

67

144

ม.4

1

15

19

34

ม.5

1

18

8

26

ม.6

1

11

9

20

รวม  ม.ปลาย

3

44

36

80

รวมทั้งหมด

9

121

103

224