ข้อมูลทั่วไป

  •    โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 673 หมู่ 1 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมายเลขโทรศัพท์ 044-870594
  •       เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 6
  •       มีเขตพื้นที่บริการ 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน

โรงเรียน

บ้านห้วยแย้, บ้านคลองงูเหลือม

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

บ้านซับหวาย, บ้านห้วยยางดี, บ้านห้วยยางกลาง

โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

บ้านหนองกองแก้ว, บ้านโคกยาว

โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

บ้านเหวใหญ่, บ้านใหม่สามัคคี

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

 

ข้อมูลด้านการบริหาร

  • ผู้บริหาร นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) –  คน
  • ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

          โรงเรียนห้วยแย้วิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร และใช้ชื่อว่า  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร (สาขาห้วยแย้) โดยมีนายเพชร เหมือนพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ และได้รับความร่วมมือจากนายแคล้ว ประสานเนตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ในขณะนั้น และนายทองใบ กองสี กำนันตำบลห้วยแย้ ทำเรื่องขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษาในการเปิดโรงเรียนสาขา  จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้รับนักเรียนชั้น ม.1 แบบสหศึกษาและได้แต่งตั้งให้ นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแล และประสานงานโรงเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนชั่วคราว

          ในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้ย้ายที่ทำการจากโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้มาทำการเรียนการสอนในบริเวณที่ดิน จำนวน 35 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจากนายหนูชิด คงกันกง และได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านห้วยแย้ที่ช่วยบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร (สาขาห้วยแย้) เป็นเอกเทศและใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนห้วยแย้วิทยา โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนห้วยแย้วิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนห้วยแย้วิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 16 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และมีนายอุทิศ ศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา ตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2551 หลังจากนั้นนายลำจวน ดิษขุนทด ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

         ปัจจุบัน นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแย้วิทยา